Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הממנהעמואחריםבחלקו.רשאיןבניחבורהליתןלואתשלו.והואאוכלמשלו.והןאוכליןמשלהן