Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

עליועדשיהאבוכזיתלכלאחדואחד.נימניןומושכיןאתידיהןממנועדשישחט.רבישמעוןאומר.עדשיזרוקעליואתהדם:הממנהעמואחריםבחלקו.רשאיןבניחבורהליתןלואתשלו.והואאוכלמשלו.והןאוכליןמשלהן