Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

עצמן.הציקניןשורפיןאותולפניהבירה.בשבילליהנותמעציהמערכה:הפסחשיצאאושנטמא.ישרףמיד.נטמאוהבעליםאושמתו.תעוברצורתווישרףבששהעשר.רבייוחנןבןברוקהאומר