Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

יקמוץאתמקומו:סכובשמןתרומה.אםחבורתכהניםיאכלו.אםישראלאםחיהואידיחנו.ואםצליהואיקלוףאתהחיצון.סכובשמןשלמעשרשני.לאיעשנו