Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

לו.ועלשלשהלאהודולו.גיררעצמותאביועלמטהשלחבליםוהודולו.כיתתנחשהנחשתוהודולו.גנזספררפואותוהודולו.עלשלשהלאהודולו.קיצץדלתות