Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

עלפישיכוללגומרה.וחכמיםאומריםשלשאומניותעושיןמלאכהבערביפסחיםעדחצות.ואלו