Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ממקוםשעושיןלמקוםשאיןעושין.אוממקוםשאיןעושיןלמקוםשעושין.נותניןעליוחומרימקוםשיצאמשם.וחומרימקוםשהלךלשם.ואלישנהאדםמפניהמחלוקת:כיוצאבוהמוליךפירותשביעיתממקוםשכלו.למקוםשלאכלו.אוממקוםשלאכלולמקוםשכלוחייבלבער.רבייהודהאומראומריםלוצאוהבאלךאףאתה:מקוםשנהגולמכורבהמהדקהלעובדכוכביםמוכרין.מקוםשלאנהגו