Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

יהודה.וחכמיםאומריםזהוזה.האוכלוחייבכרת.ואיזהושיאור.כלשהכסיפופניוכאדםשעמדושערותיו:ארבעהעשרשחללהיות