Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

לאתשרהאתהמורסןשתוליךבידהלמרחץ.אבלשפההיאבבשרהיבשלאילעוסאדםחיטיןויניחעלמכתובפסח.מפנישהןמחמיצות:איןנותניןקמחלתוךחרוסת.אולתוךהחרדל.ואם