Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שמותרלאכולמאכיללבהמהלחיהולעופות.ומוכרולנכריומותרבהנאתו.עברזמנו.אסורבהנאתו.ולאיסיקבותנור