Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

כלשעהשמותרלאכולמאכיללבהמהלחיהולעופות.ומוכרולנכריומותרבהנאתו.עברזמנו.אסורבהנאתו.ולאיסיקבותנור