Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ולקלס.למישעשהלאבותינו.ולנואתכלהניסיםהאלו.הוציאנומעבדותלחירות.מיגוןלשמחה.ומאבלליוםטוב.ומאפילהלאורגדול