Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אומרתשרףזולעצמה.וזולעצמה.ורבייהושעאומרשתיהןכאחת:
כלשעהשמותרלאכולמאכיללבהמהלחיהולעופות.ומוכרולנכריומותרבהנאתו.עברזמנו.אסורבהנאתו.ולא