Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הביעור.וחכמיםאומריםלאבדקאורארבעהעשר.יבדוקבארבעהעשר.לאבדקבארבעהעשר.יבדוקבתוךהמועד.לאבדקבתוךהמועדיבדוקלאחרהמועדומהשמשייריניחנובצינעא.כדישלאיהא