Mishnah Tractate Orla

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

חוצהלו.בארץישראלאסור.ובסוריאמותר.ובחוצהלארץיורדולוקט.ובלבדשלאילקוטביד.החדשאסורמןהתורהבכל