Mishnah Tractate Orla

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ספקערלה.בארץישראלאסור.ובסוריאמותר.ובחוצהלארץיורדולוקח.ובלבדשלאיראנולוקט.כרםנטועירקוירקנמכר