Mishnah Tractate Orla

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

תבשילשבשלובקליפיערלה.ידלק.נתערבבאחרים.יעלהבאחרומאתים:תנורשהסיקוהובקליפיערלה.ואפהבואתהפת.תדלק