Mishnah Tractate Orla

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הצובעמלאהסיטבקליפיערלה.וארגובבגדואיןידועאיזההוא.ר׳מאיראומרידלקהבגד.וחכמים