Mishnah Tractate Orla

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שאורשלחוליןשנפללתוךעסהוחמצה.ואחרכךנפלשאורשלתרומה.אושאורשלכלאיהכרם.וישבוכדילחמץאסור.רבישמעוןמתיר:תבליןשניםושלשהשמות