Mishnah Tractate Orla

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הכרם.וישבוכדילחמץאסור:שאורשלחוליןשנפללתוךעסהוחמצה.ואחרכךנפלשאורשלתרומה.או