Mishnah Tractate Orla

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שאורשלחוליןשנפללתוךעסה.וישבוכדילחמץ.ואחרכךנפלשאור.שלתרומה.אושאורשלכלאיהכרם.וישבוכדילחמץאסור:שאורשלחוליןשנפללתוךעסהוחמצה