Mishnah Tractate Orla

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

באחדומאה.וביןשאיןבהםלעלותבאחדומאהאסור.איןבהםבנותןטעם.ביןשישבהםלעלותבאחדומאהוביןשאיןבהםלעלותבאחדומאה.מותר:שאורשלחוליןשנפללתוךעסה.וישבוכדילחמץ.ואחר