Mishnah Tractate Orla

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

בוכדילחמץ.ביןשישבולעלותבאחדומאה.וביןשאיןבולעלותבאחדומאהאסור.איןבולעלותבמאהואחד.ביןשישבוכדילחמץביןשאיןבוכדילחמץאסור:להקלולהחמירמיןבשאינומינו