Mishnah Tractate Orla

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

לחמץ.ולאבזהכדילחמץ.ונצטרפווחמצו.אסור