Mishnah Tractate Orla

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ממיןאחדאומשלשהאסורומצטרפין.ר׳שמעוןאומרשניםושלשהשמותממיןאחד.אושנימיניןמשםאחדאינןמצטרפין:שאורשלחוליןושלתרומהשנפלולתוךעסה.לאבזהכדילחמץולאבזהכדילחמץ.נצטרפווחמצו.ר׳אליעזראומראחרהאחרוןאניבא.וחכמיםאומריםביןשנפלאיסורבתחלהביןבסוף.לעולםאינואוסרעדשיהאבודי