Mishnah Tractate Orla

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אילןשנעקרונשתיירבושורשפטור.וכמהיהאהשורש.רבןגמליאלאומרמשםרביאלעזרבןיהודהאישברתותאכמחט