Mishnah Tractate Maaser heni

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

עודאיסר.המניחפונדיון.ואכלעליוחציו.והלךלמקוםאחר.והריהואיוצאבאיסר.אוכלעליועודפלג.המניחאיסרשלמעשרשני.אוכלעליואחד