Mishnah Tractate Maaser heni

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

חציו.והלךלמקוםאחר.והריהואיוצאבאיסר.אוכלעליועודפלג.המניחאיסרשלמעשרשני.אוכלעליואחד