Mishnah Tractate Maaser heni

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שהואמוסיףחומש.בעלהביתאומרבסלע.ואחראומרבסלעואיסר.אתשלסלעואיסרקודם.מפנישהואמוסיףעלהקרן.הפודהמעשרשנישלו.מוסיףעליוחמישית.ביןשהואשלו.וביןשנתןלובמתנה