Mishnah Tractate Maaser heni

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הלשכותבנויותבקודשופתוחותלחול.תוכןחולוגגותיהןקודש.בנויותבחולופתוחותלקודש.תוכןקודשוגגותיהןחול.בנויותבקודשובחול