Mishnah Tractate Maaser heni

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מעשרשניניתןלאכילהולשתיהלסיכה.לאכולדברשדרכולאכול.לסוךדברשדרכולסוך.לאיסוךייןוחומץ.אבלסך