Mishnah Tractate Maaser heni

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

וקיניזבות.וקינייולדות.חטאותואשמות.מדמי