Mishnah Tractate Keritot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מלמדששניהםשקולין.תוריןקודמיןלבנייונהבכלמקום.יכולמפנישהןמובחריןמהן.תלמודלומר:ובןיונהאותור