Mishnah Tractate Keritot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

היומוכישחיןבירושליםעושין.הולךלוערבפסחאצלהרופא.וחותכועדשהואמניחבוכשעורה.ותוחבובסירה.והוא