Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

טמאים.במהדבריםאמוריםבזמןשלאנעשובידיאדם.אבלאםנעשובידיאדם.אפילוכלשהואטמאים.ניקבו.העשוילאוכליםשיעורןבזיתים.העשוילמשקיםשיעורןבמשקים.העשוילכךולכך.מטיליםאותולחומרו.בצמידפתיל.ובכונסמשקה