Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

יהודהאומרנכנס.נסדקהסרידהשעורוכמלאפימרדענכנס.רבייהודהאומרשלאנכנס.היהעגולאיןרואיןאותוארוך.אלאשיעורוכמלאפימרדענכנס:תנורשניקבמעינו.שיעורומלאכוש.נכנסויוצאדולק.רבייהודהאומרשלאדולק.ניקבמצדו.שיעורוכמלאכוש.נכנסויוצאשלאדולק.ר׳יהודהאומרדולק.ר׳שמעוןאומרמןהאמצענכנס.מןהצדאינונכנס.וכןהיהאומרבמגופתהחביתשניקבה.שיעורהמלאמיצהשנייהשלשיפון.מןהאמצענכנס.מןהצדאינונכנס.וכןהיהאומרבחצביםגדוליםשנקבו.שיעורם