Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

התנור.הוסקהתנורטמא.שסוףמשקהלצאת.וכןבגפתחדשהאבלבישנהטהור.ואםידועשיוצאמהןמשקין.אפילולאחרשלששנים.נטמא:הגפתוהזגיןשנעשובטהרה.והלכועליהםטמאים.ואחרכךיצאומהןמשקין