Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

חרסיןשנשתמשבהןמשקיןטמאין.ונפלולאוירהתנור.הוסקהתנורטמא.שסוףמשקהלצאת.וכןבגפתחדשהאבלבישנהטהור