Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מנחושתושלתנור.טהור.שאניאומרחינפלועכשיומת.מחטאוטבעתשנמצאולמטהמנחושתושלתנור.טהור.שאניאומרשםהיועדשלאבאהתנור.נמצאובאפרמקלהטמא.שאיןלובמהיתלה