Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

זהבצקאמרו.בבצקהבינוני.נמצאובטפילתהתנור.מוקףצמידפתיל.אםבטמאטמאין.ואםבטהורטהורים.נמצאובמגופתהחבית