Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

השרץשנמצאבעיןשלתנור.בעיןשלכירה.בעיןשלכופח.מןהשפההפנימיתולחוץ.טהור.ואםהיהבאויר.אפילו