Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ביתשאורמוקףצמידפתיל.ונתוןלתוךהתנור.השאורוהשרץבתוכו.והקרץבינתים.התנורטמא.והשאורטהור.ואםהיה