Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

העשוילאוכליןשיעורןבזיתים.העשוילמשקיןשיעורןבמשקים.העשוילכךולכך.מטיליםאותולחומרו.בכונסמשקה