Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

טמא.שהמשקהמטמאלרצוןושלאלרצון.היתהגורפתו.והכתההקוץ.ויצאממנהדם.אושנכוהונתנהאצבעהלתוךפיה.נטמא