Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

והכתההקוץ.ויצאממנהדם.אושנכוהונתנהאצבעהלתוךפיה.נטמא:
מחטאוטבעתשנמצאובנחושתושלתנור.נראין.אבללאיוצאים.אםאופהאתהבצקוהואנוגעבהןטמא.באיזהבצק