Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

והכניסראשולאוירהתנורטמאנטמאו.היהאוכלדבילהבידיםמסואבות.הכניסידולתוךפיוליטולאתהצרור.ר׳מ