Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

האמצעיתהמשמשתאתהטמאהטמאה.המשמשתהטהורהטהורה.ניטלההטהורה.הוחלטההאמצעיתלטומאה.ניטלההטמאההוחלטההאמצעיתלטהורה.נטמאושתיםהחיצונות.אםהיתההאמצעיתגדולה.נותןלזוכדישפיתהמכאן.ולזוכדישפיתהמכאן.והשארטהור.ואםהיתהקטנההכלטמא.ניטלההאמצעית.אםיכוללשפותעליהיורהגדולה.טמאה.החזירה