Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

למודין.ונותנןעליו.והואטהור.נטמאוסילקאתלמודיוטהור.החזירןלוטהור.מרחובטיטמקבלטומאה.ואיןצריךלהסיקנו