Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שהואסומךעליואתהשפוד.רבייוחנןהסנדלראומרמפנישהואאופהבוכשהואנדחק.כיוצאבומוסףהיורהשלשולקיזיתים.טמא.ושלצבעים.טהור