Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

לאאמרוטפח.אלאביןהתנורולכותל.היושניתנוריןסמוכיםזהלזה.נותןלזהטפחולזהטפחוהשארטהור